Pfdssw
-strona główna

Największa organizacja sztuk walki, zrzeszająca ponad 30 związków różnych stylów


   

POLSKA FEDERACJA
DALEKOWSCHODNICH SZTUK I SPORTÓW WALKI

 

DEKLARACJA
CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

 

 

1.  Nazwisko i imię ............................................................................................................................


2.  Data i miejsce urodzenia ...............................................................................................................


3.  Kod pocztowy .......................... adres ..........................................................................................


.........................................................................................................................................................


4.  Telefon kontaktowy .......................................................................................................................


5.  E-mail .........................................................................................................................................


5.  Wykształcenie (z kierunkiem) .......................................................................................................


6.  Zawód wykonywany ......................................................................................................................


7.  Uprawiany styl i zdobyty w nim stopień …………………………………...................…………………...…


8.  Dotychczasowy kontakt ze sztukami walki .....................................................................................


.........................................................................................................................................................

9. Do reprezentowania mnie na Zjazdach Federacji niniejszym upoważniam

 

.........................................................................................................................................................

 

   Proszę o przyjęcie mnie do Polskiej Federacji Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki w charakterze członka zwyczajnego.  
   Oświadczam, że znane są mi postanowienia Statutu oraz cele Federacji, a także moje prawa i obowiązki jako członka zwyczajnego Federacji.
  
   Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów statutu oraz uchwał jej władz naczelnych, a także do aktywnego uczestnictwa w działalności Federacji.


OŚWIADCZENIE

  
   Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych - w zakresie uzasadnionym prowadzoną przez Federację działalnością – dla potrzeb statutowych Federacji.
  
   Oświadczam ponadto, że znane mi są moje prawa dotyczące wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania, zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133 z 1997 roku, poz. 883).

 


....................................                         .....................................                                .....................................        
       miejscowość                                                  data                                                            podpis

 

 

 

 

 

  OBJAŚNIENIA
dla kandydatów na członków Federacji:

 

   1. Kandydat na członka Federacji powinien wydrukować niniejszą Deklarację, wypełnić ją, podpisać i przesłać pocztą do siedziby Federacji pod adres:


Polska Federacja Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
04-852 Warszawa
ul. Patriotów 247

 

   Uwaga: przesyłanie tej deklaracji e-mailem nie ma sensu, ponieważ - aby rozpatrzeć ten dokument - musimy go otrzymać z oryginalnym podpisem kandydata.

 

   2. Drugim krokiem jest wpłacenie na konto Federacji (podane zostało w odrębnym dziale pt. Konto bankowe Federacji) składkę członkowską. Składka ta wynosi aktualnie (dopóki nie zostanie to zmienione przez kierownictwo Federacji) tylko 100 zł, płatne raz na całe życie.


   W związku z tym radzimy wykorzystać tę unikalnie korzystną sytuację, ponieważ może się ona zmienić.

 

   3. Trzecim krokiem jest poinformowanie Federacji o wpłaceniu wymienionej składki. Można to uczynić przesyłając pocztą dowód wpłaty wraz z Deklaracją członkowską, ale najlepiej jest przekazać informację o tym e-mailem, ponieważ na tej podstawie sprawdzamy ten fakt w naszym banku.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
1441978