Pfdssw
-strona główna

Największa organizacja sztuk walki, zrzeszająca ponad 30 związków różnych stylów


 

POLSKA FEDERACJA
DALEKOWSCHODNICH SZTUK I SPORTÓW WALKI

 

    

Upoważnienie delegata

na Zjazdy Federacji

  

 

            

  Ja ................................................................................................................................................
      (imię i nazwisko, adres)


jako członek zwyczajny Federacji, na podstawie § 18 pkt 1 i § 28 pkt 1 Statutu Federacji,

 


upoważniam .......................................................................
                    (imię i nazwisko)

   

                                              do reprezentowania mnie w charakterze DELEGATA

 

z głosem stanowiącym na Zjazdach Federacji.

 

 

     Zgodnie z postanowieniami Statutu Federacji upoważnienie to jest ważne 5 lat.

 

 

     Jestem świadom, że upoważnienie to mogę cofnąć w każdej chwili poprzez skuteczne

(za potwierdzeniem) przesłanie mojego pisemnego oświadczenia do siedziby Federacji.

 

 

        ................................................................                          .............................                                                           ..........................
                                  (miejscowość, data)                                                                             (podpis) 

 

 

OBJAŚNIENIA:

 

   Z oczywistych przyczyn w Zjazdach Federacji nie muszą osobiście uczestniczyć wszyscy jej członkowie.


   W związku z tym kwestia ta została rozwiązana poprzez stosowne zapisy w Statucie Federacji.


   Zgodnie z nimi delegat na Zjazd Federacji może reprezentować do 15 członków zwyczajnych, jeśli posiada ich pisemne upoważnienie, przedstawione wyżej.
Użyte tu fotografie i teksty należą do właściciela tej strony.
Kopiowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek fotografii
lub fragmentów tekstu bez pisemnej zgody właściciela strony jest zabronione.
Naruszenie tych praw w razie ujawnienia grozi odpowiedzialnością cywilną i karną.
Odwiedzin:
1441926